Sodexo Svět Výhod Získávejte výhody a slevy se službami Sodexo

Úplné podmínky Sodexo Světa výhod

 • Tyto podmínky Sodexo Světa výhod upravují pravidla pro poskytování výhod pro uživatele služeb Sodexo Pass Česká republika, a.s. a Service Cards Online s.r.o. (dále jen "Podmínky"). Podmínky mohou být kdykoliv jednostranně pozměněny společností Sodexo Pass Česká republika, a.s.
 • Organizátorem Sodexo Světa výhod (dále jen „program“) je společnost Sodexo Pass Česká republika, a.s. se sídlem: Radlická 2, Praha 5, 150 00. IČ: 61860476 (dále jen „Organizátor“)
 • Účast v Programu je dobrovolná a vzniká na základě využití nabídky Programu uživatelem. Sodexo Svět výhod je možné využívat na internetových stránkách programu www.sodexo-vyhody.cz.
 • Programu se může zúčastnit každý uživatel služeb Sodexo Pass Česká republika, a.s.
 • Sodexo Svět výhod spočívá v poskytnutí slevy na výrobek či službu obchodního partnera Organizátora či jiné výhody dle definic jednotlivých akcí. Nárok na slevu je účastník povinen prokázat předložením slevového kuponu nebo kódu z kuponu, který je mu vygenerován na webu www.sodexo-vyhody.cz.
 • Nabídka každé výhody má omezenou platnost, přičemž platnost je vždy uvedena u internetové prezentace nabídky na webu www.sodexo-vyhody.cz. Jednotlivé výhody mohou být omezeny maximálním počtem uživatelů, kteří mohou o výhodu požádat, případně též omezením počtu čerpaných výhod jedním uživatelem. Seznam aktuálních výhod a nabídek Sodexo Světa výhod, jejich platnosti a seznam obchodních partnerů, u kterých je možné slevy uplatnit, je k nahlédnutí na internetových stránkách www.sodexo-vyhody.cz. Jednotlivé výhody mohou mít i další specifická pravidla, která jsou vždy uvedena u konkrétní nabídky na internetových stránkách www.sodexo-vyhody.cz.
 • Organizátor neodpovídá za škody vzniklé uživatelům neohlášenými změnami nabídky ze strany obchodních partnerů, které mají za následek nemožnost využít některou výhodu. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním výhod u obchodních partnerů.
 • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky konkrétních nabídek výhod měnit nebo Program zrušit.
 • Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Programu uživatele, který využívá výhod Programu v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy ČR či těmito Podmínkami, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Organizátora nebo služeb a produktů.
 • Organizátor ani obchodní partner Organizátora neodpovídají za zneužití slevového kódu účastníka neoprávněnou osobou.
 • Pro účely těchto Podmínek se Údaji rozumí osobní a identifikační údaje uživatelů (dále jen „Údaje“). Osobními a identifikačními údaji subjektů Údajů se rozumí zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailové spojení, údaje získané od Subjektu údajů marketingovými průzkumy.
 • Uživatel vygenerováním kuponu souhlasí s tím, že je Organizátor oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely Organizátora a jiných subjektů, telemarketing, průzkum trhu a pro účely sjednané se subjektem Údajů, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje poskytnuty subjektem Údajů, nebo vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo ve kterém Organizátor získal při poskytování služeb či služeb s nimi souvisejících.
 • Uživatel vygenerováním kuponu pro získání výhody souhlasí s tím, aby jej Organizátor informoval o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označeným jako Obchodní sdělení (případně jen „OS“), a to využitím jeho adresy elektronické pošty, telefonního čísla či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Souhlas subjekt uděluje do odvolání.
 • Subjekt Údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů dle předchozích odstavců, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu nebo telefonátu na zákaznickou linku Organizátora. Subjekt Údajů je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.
 • Subjekt Údajů má právo na informace o Údajích, které Organizátor zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zjistí-li subjekt Údajů, že Organizátor zpracovává Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu Údajů nebo v rozporu se zákonem, má subjekt Údajů právo požádat Organizátora o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Organizátor žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má subjekt Údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo. Další práva subjektu Údajů a další informace ke zpracování Údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ, v § 88 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Marketingová komunikace Programu zaslaná uživateli Organizátorem, včetně marketingové komunikace jednotlivých nabídek slev je považována za komunikaci produktu Organizátora.
 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2013.